صفحه اصلي   تماس با ما   درباره ما
آخرين بروزرساني : 05/05/1393 - 09:20
جستجوي شرکتها
امور کاربران
شناسه :
رمز عبور :
ورود به :
عضويت در سايت
دريافت رمز عبور جديد
ورود اطلاعات سبد سهام
مشاهده سبد سهام
اطلاعات کاربري
تقاضاي خريد و فروش
  مرتب سازی بر اساس :      نام شرکت          جمع آخرين بروزرساني : 05/05/1393 - 9:20

تقاضاهاي فروش

 تقاضاهاي خريد

جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
214103162,050آبادگران ايران
5224652,060آبادگران ايران
214103162,050آبادگران ايران
8337642,049آبادگران ايران
8337642,049آبادگران ايران
2110002,060آبادگران ايران
25349334,995آبسال
315005,022آبسال
4928983305,000آبسال
315005,022آبسال
4928983305,000آبسال
25349334,995آبسال
17220008,351آلومراد
62574108,333آلومراد
2235268908,300آلومراد
314106,223آلومينيم ايران - ايرالکو
213506,645آلومينيم ايران - ايرالکو
35250006,990آلومينيم ايران - ايرالکو
314106,223آلومينيم ايران - ايرالکو
213506,645آلومينيم ايران - ايرالکو
35250006,990آلومينيم ايران - ايرالکو
116502,058آهنگري تراکتورسازي ايران
10150002,059آهنگري تراکتورسازي ايران
411200002,060آهنگري تراکتورسازي ايران
26233007,800افست
2521300008,400افست
1691200008,448افست
1691200008,448افست
2521300008,400افست
26233007,800افست
5150010,350البرز دارو
2116010,400البرز دارو
2120010,300البرز دارو
2120010,300البرز دارو
5150010,350البرز دارو
2116010,400البرز دارو
5127761,830الکتريک خودرو شرق
4120001,840الکتريک خودرو شرق
112901,829الکتريک خودرو شرق
4120001,840الکتريک خودرو شرق
5127761,830الکتريک خودرو شرق
112901,829الکتريک خودرو شرق
214005,700ايران ارقام
10121884,554ايران ارقام
1092232164,680ايران ارقام
214005,700ايران ارقام
1092232164,680ايران ارقام
10121884,554ايران ارقام
12219725,846ايران تاير
01105,989ايران تاير
19133925,720ايران تاير
01105,989ايران تاير
12219725,846ايران تاير
19133925,720ايران تاير
16234204,599ايران ترانسفو
835180564,600ايران ترانسفو
542117294,609ايران ترانسفو
16234204,599ايران ترانسفو
835180564,600ايران ترانسفو
542117294,609ايران ترانسفو
5218472,660ايران خودرو
662246002,679ايران خودرو
9134652,677ايران خودرو
662246002,679ايران خودرو
9134652,677ايران خودرو
5218472,660ايران خودرو
01100818ايران خودروديزل
13,89625317008663817ايران خودروديزل
8110000827ايران خودروديزل
13,89625317008663817ايران خودروديزل
01100818ايران خودروديزل
8110000827ايران خودروديزل
7110007,244ايران دارو
517007,243ايران دارو
719477,238ايران دارو
7110007,244ايران دارو
517007,243ايران دارو
719477,238ايران دارو
011013,859ايران مرينوس
6244312,960ايران مرينوس
641494312,955ايران مرينوس
011013,859ايران مرينوس
6244312,960ايران مرينوس
641494312,955ايران مرينوس
116016,450ايران ياساتايرورابر
3,8201923802516,050ايران ياساتايرورابر
116016,450ايران ياساتايرورابر
3119616,692ايران ياساتايرورابر
3119616,692ايران ياساتايرورابر
3,8201923802516,050ايران ياساتايرورابر
621537311,600باما
354295711,680باما
11191111,697باما
012002,467بانک اقتصادنوين
2110002,347بانک اقتصادنوين
01402,338بانک اقتصادنوين
012002,467بانک اقتصادنوين
2110002,347بانک اقتصادنوين
01402,338بانک اقتصادنوين
923310002,979بانک پارسيان
1354453202,970بانک پارسيان
665223362,960بانک پارسيان
923310002,979بانک پارسيان
1354453202,970بانک پارسيان
665223362,960بانک پارسيان
21394002,184بانک سينا
25541170002,183بانک سينا
1805826002,182بانک سينا
21394002,184بانک سينا
25541170002,183بانک سينا
1805826002,182بانک سينا
77618891613870بانک صادرات ايران
936107553869بانک صادرات ايران
53160641868بانک صادرات ايران
936107553869بانک صادرات ايران
77618891613870بانک صادرات ايران
53160641868بانک صادرات ايران
10149072,130بانک ملت
603283342,135بانک ملت
16173132,137بانک ملت
20126707,598بهنوش ايران
415267,595بهنوش ايران
618497,600بهنوش ايران
412303001,358بيمه آسيا
303219431,359بيمه آسيا
8160001,360بيمه آسيا
412303001,358بيمه آسيا
303219431,359بيمه آسيا
8160001,360بيمه آسيا
6150001,200بيمه البرز
1110001,294بيمه البرز
1110001,294بيمه البرز
6150001,200بيمه البرز
271200001,340بيمه البرز
271200001,340بيمه البرز
10140002,508بيمه پارسيان
13252752,499بيمه پارسيان
6225292,500بيمه پارسيان
7150001,450بيمه دانا
5135501,430بيمه دانا
01101,398بيمه دانا
7150001,450بيمه دانا
5135501,430بيمه دانا
01101,398بيمه دانا
0121,370بين المللي توسعه ساختمان
281200001,407بين المللي توسعه ساختمان
6140001,414بين المللي توسعه ساختمان
44299894,370بين المللي محصولات پارس
1146260664,373بين المللي محصولات پارس
22150004,371بين المللي محصولات پارس
1146260664,373بين المللي محصولات پارس
22150004,371بين المللي محصولات پارس
44299894,370بين المللي محصولات پارس
291151601,910پارس الکتريک
15180551,909پارس الکتريک
7024237300293پارس الکتريک
3110000318پارس الکتريک
6220000320پارس الکتريک
8140001,930پارس الکتريک
01216,762پارس الکتريک
415007,616پارس الکتريک
619146,663پارس الکتريک
7110006,880پارس پامچال
551200027,315پارس پامچال
539111975127,314پارس پامچال
6,5967924151527,312پارس پامچال
212836,884پارس پامچال
111006,850پارس پامچال
111006,850پارس پامچال
551200027,315پارس پامچال
212836,884پارس پامچال
7110006,880پارس پامچال
539111975127,314پارس پامچال
6,5967924151527,312پارس پامچال
45351535870پارس خودرو
49356207871پارس خودرو
73383938872پارس خودرو
49356207871پارس خودرو
73383938872پارس خودرو
45351535870پارس خودرو
7120033,507پارس دارو
11133233,100پارس دارو
10130033,508پارس دارو
11133233,100پارس دارو
7120033,507پارس دارو
10130033,508پارس دارو
111007,601پارس سرام
161100015,700پارس سرام
8249316,000پارس سرام
811500016,140پارس سرام
111367,700پارس سرام
62384847,294پارس سرام
3110303,338پارس سويچ
112003,339پارس سويچ
113003,388پارس سويچ
3110303,338پارس سويچ
112003,339پارس سويچ
113003,388پارس سويچ
15128005,209پارس مينو
1035197425,200پارس مينو
16230005,198پارس مينو
18193819,649پالايش نفت تبريز
10150019,998پالايش نفت تبريز
291143719,999پالايش نفت تبريز
18193819,649پالايش نفت تبريز
10150019,998پالايش نفت تبريز
291143719,999پالايش نفت تبريز
672130005,140پاکسان
223105,138پاکسان
315585,139پاکسان
1110012,399پتروشيمي آبادان
212170012,398پتروشيمي آبادان
141109312,397پتروشيمي آبادان
312799,633پتروشيمي اصفهان
961900010,691پتروشيمي اصفهان
161150010,876پتروشيمي اصفهان
221119818,715پتروشيمي خارک
1203640018,750پتروشيمي خارک
1233657018,700پتروشيمي خارک
1233657018,700پتروشيمي خارک
221119818,715پتروشيمي خارک
1203640018,750پتروشيمي خارک
718237,998پتروشيمي شازند
801100007,997پتروشيمي شازند
19724328,000پتروشيمي شازند
16120008,130پتروشيمي شيراز
111308,100پتروشيمي شيراز
11708,096پتروشيمي شيراز
16120008,130پتروشيمي شيراز
111308,100پتروشيمي شيراز
11708,096پتروشيمي شيراز
3120012,645پتروشيمي فارابي
182146512,600پتروشيمي فارابي
5140012,644پتروشيمي فارابي
182146512,600پتروشيمي فارابي
5140012,644پتروشيمي فارابي
3120012,645پتروشيمي فارابي
38150000750پتروشيمي فن آوران
381150025,649پتروشيمي فن آوران
15160025,689پتروشيمي فن آوران
517100760پتروشيمي فن آوران
25411000025,400پتروشيمي فن آوران
22630000737پتروشيمي فن آوران
25411000025,400پتروشيمي فن آوران
381150025,649پتروشيمي فن آوران
15160025,689پتروشيمي فن آوران
517100760پتروشيمي فن آوران
38150000750پتروشيمي فن آوران
22630000737پتروشيمي فن آوران
619276,700پست بانک ايران
33150006,650پست بانک ايران
111606,800پست بانک ايران
12122005,494پشم شيشه ايران
5110005,493پشم شيشه ايران
112155,492پشم شيشه ايران
12122005,494پشم شيشه ايران
5110005,493پشم شيشه ايران
112155,492پشم شيشه ايران
204171771,185پگاه آذربايجان غربي
9180011,184پگاه آذربايجان غربي
10281131,180پگاه آذربايجان غربي
204171771,185پگاه آذربايجان غربي
9180011,184پگاه آذربايجان غربي
10281131,180پگاه آذربايجان غربي
1110001,281پلاسکوکار
012001,240پلاسکوکار
3120001,278پلاسکوکار
012001,240پلاسکوکار
3120001,278پلاسکوکار
1110001,281پلاسکوکار
221150001,447پلي اکريل
14198561,445پلي اکريل
012001,444پلي اکريل
221150001,447پلي اکريل
14198561,445پلي اکريل
012001,444پلي اکريل
111504,455پمپ سازي ايران
486106964,454پمپ سازي ايران
642181442794,452پمپ سازي ايران
111504,455پمپ سازي ايران
486106964,454پمپ سازي ايران
642181442794,452پمپ سازي ايران
719007,249تامين ماسه ريخته گري
1134156647,200تامين ماسه ريخته گري
26136317,150تامين ماسه ريخته گري
719007,249تامين ماسه ريخته گري
1134156647,200تامين ماسه ريخته گري
26136317,150تامين ماسه ريخته گري
5110005,190تايدواترخاورميانه
17232005,194تايدواترخاورميانه
870171721165,054تايدواترخاورميانه
832188604,400تراکتور سازي ايران
18140004,424تراکتور سازي ايران
418464,399تراکتور سازي ايران
011015,000تهران شيمي
201137914,589تهران شيمي
531365214,580تهران شيمي
011015,000تهران شيمي
531365214,580تهران شيمي
201137914,589تهران شيمي
6118253,060توسعه شهري توس گستر
332106373,062توسعه شهري توس گستر
119511,100توسعه شهري توس گستر
15150003,072توسعه شهري توس گستر
118811,400توسعه شهري توس گستر
151135011,128توسعه شهري توس گستر
6118253,060توسعه شهري توس گستر
332106373,062توسعه شهري توس گستر
15150003,072توسعه شهري توس گستر
118811,400توسعه شهري توس گستر
151135011,128توسعه شهري توس گستر
119511,100توسعه شهري توس گستر
372109463,380توسعه صنايع بهشهر
215093,384توسعه صنايع بهشهر
341100003,383توسعه صنايع بهشهر
3111572,594توسعه معادن روي ايران
6123102,595توسعه معادن روي ايران
3113352,579توسعه معادن روي ايران
11160001,890توليد محور خودرو
01341,879توليد محور خودرو
4120001,850توليد محور خودرو
216302,999توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
522173653,000توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
361119202,980توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
361119202,980توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
216302,999توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
522173653,000توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
5130018,107توليد مواد اوليه داروپخش
252141017,400توليد مواد اوليه داروپخش
501280017,999توليد مواد اوليه داروپخش
252141017,400توليد مواد اوليه داروپخش
501280017,999توليد مواد اوليه داروپخش
5130018,107توليد مواد اوليه داروپخش
4120001,849توليدي گرانيت بهسرام
114001,660توليدي گرانيت بهسرام
213120001,760توليدي گرانيت بهسرام
421200002,089توليدي کاشي تکسرام
8140001,995توليدي کاشي تکسرام
011001,980توليدي کاشي تکسرام
421200002,089توليدي کاشي تکسرام
8140001,995توليدي کاشي تکسرام
011001,980توليدي کاشي تکسرام
113501,844تکنوتار
13270001,839تکنوتار
2113001,840تکنوتار
56361939,100تکين کو
911100009,099تکين کو
11312489,000تکين کو
2114811,500جام دارو
511443411,499جام دارو
902785211,400جام دارو
2114811,500جام دارو
511443411,499جام دارو
902785211,400جام دارو
2112441,748چرخشگر
641368001,749چرخشگر
9150001,750چرخشگر
2112441,748چرخشگر
641368001,749چرخشگر
9150001,750چرخشگر
10120004,968حفاري شمال
5111004,969حفاري شمال
44190734,900حفاري شمال
10120004,968حفاري شمال
5111004,969حفاري شمال
44190734,900حفاري شمال
414628,800حق تقدم البرز دارو
35339008,900حق تقدم البرز دارو
626698,977حق تقدم البرز دارو
111388920حق تقدم الکتريک خودرو شرق
46250050924حق تقدم الکتريک خودرو شرق
46150000915حق تقدم الکتريک خودرو شرق
46150000915حق تقدم الکتريک خودرو شرق
111388920حق تقدم الکتريک خودرو شرق
46250050924حق تقدم الکتريک خودرو شرق
151100001,499حق تقدم ايران خودرو
011991,498حق تقدم ايران خودرو
151100001,450حق تقدم ايران خودرو
311100030,888حق تقدم پاکسان
11220345,262حق تقدم پاکسان
215004,604حق تقدم پاکسان
5110004,600حق تقدم پاکسان
217530,800حق تقدم پاکسان
752241430,880حق تقدم پاکسان
11220345,262حق تقدم پاکسان
215004,604حق تقدم پاکسان
5110004,600حق تقدم پاکسان
217530,800حق تقدم پاکسان
752241430,880حق تقدم پاکسان
311100030,888حق تقدم پاکسان
122100011,940حق تقدم پتروشيمي فارابي
2114611,939حق تقدم پتروشيمي فارابي
121100011,947حق تقدم پتروشيمي فارابي
161120001,333حق تقدم چرخشگر
119001,295حق تقدم چرخشگر
10112700809حق تقدم چرخشگر
1072324903,290حق تقدم خوراک دام پارس
4112823,398حق تقدم خوراک دام پارس
14240883,399حق تقدم خوراک دام پارس
1072324903,290حق تقدم خوراک دام پارس
4112823,398حق تقدم خوراک دام پارس
14240883,399حق تقدم خوراک دام پارس
50153069,400حق تقدم داروسازي سبحان
50153069,400حق تقدم داروسازي سبحان
111165880حق تقدم دشت مرغاب
111165880حق تقدم دشت مرغاب
141032134,500حق تقدم سرمايه گذاري البرز
112604,843حق تقدم سرمايه گذاري البرز
5110004,889حق تقدم سرمايه گذاري البرز
141032134,500حق تقدم سرمايه گذاري البرز
112604,843حق تقدم سرمايه گذاري البرز
5110004,889حق تقدم سرمايه گذاري البرز
2120001,135حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
122107941,150حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
2113331,149حق تقدم سرمايه گذاري صنايع بهشهر
5120002,689حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
5119652,450حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
19267002,779حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
5119652,450حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
5120002,689حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
19267002,779حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
11142622,570حق تقدم سيمان سپاهان
3211202,580حق تقدم سيمان سپاهان
20178002,584حق تقدم سيمان سپاهان
3211202,580حق تقدم سيمان سپاهان
20178002,584حق تقدم سيمان سپاهان
11142622,570حق تقدم سيمان سپاهان
281200001,394حق تقدم سيمان شاهرود
292210771,392حق تقدم سيمان شاهرود
141100001,393حق تقدم سيمان شاهرود
6148001,286حق تقدم سيمان شرق
11190001,230حق تقدم سيمان شرق
1110121,254حق تقدم سيمان شرق
418005,450حق تقدم موتوژن
9118005,137حق تقدم موتوژن
44187164,995حق تقدم موتوژن
692650010,670حق تقدم نفت پارس
151140010,697حق تقدم نفت پارس
692650010,670حق تقدم نفت پارس
111100010,698حق تقدم نفت پارس
352140342,466حمل ونقل پتروشيمي
112692,465حمل ونقل پتروشيمي
2110002,459حمل ونقل پتروشيمي
111993,200حمل ونقل توکا
01203,250حمل ونقل توکا
01103,255حمل ونقل توکا
7114047,360خاک چيني ايران
4012847547,350خاک چيني ايران
17237147,000خاک چيني ايران
111100010,750خدمات انفورماتيک
20431916010,660خدمات انفورماتيک
111100010,659خدمات انفورماتيک
111100010,750خدمات انفورماتيک
20431916010,660خدمات انفورماتيک
111100010,659خدمات انفورماتيک
39141459,410خوراک دام پارس
583299561,950داده پردازي ايران
202103611,940داده پردازي ايران
634324061,950داده پردازي ايران
01801,945داده پردازي ايران
202103611,940داده پردازي ايران
01801,945داده پردازي ايران
10160016,482داروپخش
11165016,483داروپخش
323200015,997داروپخش
581164534,999داروسازي ابوريحان
115018,978داروسازي ابوريحان
581164534,999داروسازي ابوريحان
115018,978داروسازي ابوريحان
117813,000داروسازي اسوه
10138026,500داروسازي اکسير
20280025,000داروسازي اکسير
114623,397داروسازي اکسير
26232757,980داروسازي جابرابن حيان
16120007,930داروسازي جابرابن حيان
32140007,920داروسازي جابرابن حيان
26232757,980داروسازي جابرابن حيان
16120007,930داروسازي جابرابن حيان
32140007,920داروسازي جابرابن حيان
9120045,100داروسازي زهراوي
26157245,145داروسازي زهراوي
656144645,000داروسازي زهراوي
22131467,080داروسازي سبحان
13118767,088داروسازي سبحان
14119057,099داروسازي سبحان
22131467,080داروسازي سبحان
13118767,088داروسازي سبحان
14119057,099داروسازي سبحان
111009,600داروسازي فارابي
515009,690داروسازي فارابي
615939,698داروسازي فارابي
515009,690داروسازي فارابي
615939,698داروسازي فارابي
111009,600داروسازي فارابي
49364747,555داروسازي کوثر
21250404,200داروسازي کوثر
5112224,199داروسازي کوثر
1351321304,198داروسازي کوثر
536227,549داروسازي کوثر
2652351007,550داروسازي کوثر
49364747,555داروسازي کوثر
1351321304,198داروسازي کوثر
536227,549داروسازي کوثر
21250404,200داروسازي کوثر
5112224,199داروسازي کوثر
2652351007,550داروسازي کوثر
21190023,598دارويي رازک
8235823,600دارويي رازک
4117023,599دارويي رازک
21250294,260دارويي لقمان
7215004,438دارويي لقمان
7215004,438دارويي لقمان
21250294,260دارويي لقمان
6115004,259دارويي لقمان
5112504,259دارويي لقمان
4120018,598داملران رازک
4120018,598داملران رازک
113403,178درخشان تهران
319553,179درخشان تهران
6118363,189درخشان تهران
6118363,189درخشان تهران
113403,178درخشان تهران
319553,179درخشان تهران
653171803,780دوده صنعتي پارس
572150023,795دوده صنعتي پارس
402106133,799دوده صنعتي پارس
316564,199دوده صنعتي پارس
113003,600دوده صنعتي پارس
803261663,072دوده صنعتي پارس
828808,850دوده صنعتي پارس
44150008,865دوده صنعتي پارس
111508,869دوده صنعتي پارس
653171803,780دوده صنعتي پارس
111508,869دوده صنعتي پارس
572150023,795دوده صنعتي پارس
402106133,799دوده صنعتي پارس
316564,199دوده صنعتي پارس
113003,600دوده صنعتي پارس
803261663,072دوده صنعتي پارس
828808,850دوده صنعتي پارس
44150008,865دوده صنعتي پارس
321100003,240ذغال سنگ نگين طبس
485146003,310ذغال سنگ نگين طبس
21265003,300ذغال سنگ نگين طبس
4120002,130ريخته گري تراکتورسازي ايران
10149702,110ريخته گري تراکتورسازي ايران
1,490297076092,106ريخته گري تراکتورسازي ايران
14150002,705رينگ سازي مشهد
16260262,698رينگ سازي مشهد
23384492,700رينگ سازي مشهد
16260262,698رينگ سازي مشهد
23384492,700رينگ سازي مشهد
14150002,705رينگ سازي مشهد
3225001,279زامياد
301235341,280زامياد
10180001,285زامياد
5123219,994سازه پويش
19921019219,479سازه پويش
4120019,995سازه پويش
555167943,300سالمين
9228333,250سالمين
29413979523,000سالمين
555167943,300سالمين
9228333,250سالمين
29413979523,000سالمين
12168001,833سامان گستراصفهان
5124881,836سامان گستراصفهان
12168001,833سامان گستراصفهان
17594351,831سامان گستراصفهان
5124881,836سامان گستراصفهان
17594351,831سامان گستراصفهان
392160002,450سايپا
7130002,390سايپا
41551762682,352سايپا
7130002,390سايپا
41551762682,352سايپا
392160002,450سايپا
351112753,125سايپاآذين
15148423,191سايپاآذين
216813,235سايپاآذين
351112753,125سايپاآذين
15148423,191سايپاآذين
216813,235سايپاآذين
76198700775سايپاديزل
49262449777سايپاديزل
20325813779سايپاديزل
76198700775سايپاديزل
49262449777سايپاديزل
20325813779سايپاديزل
314116432,629سايپاشيشه
612231202,630سايپاشيشه
391148292,639سايپاشيشه
612231202,630سايپاشيشه
314116432,629سايپاشيشه
391148292,639سايپاشيشه
27321380919,786سپنتا
27321380919,786سپنتا
215004,450سخت آژند
43198824,398سخت آژند
661150004,409سخت آژند
1011270737,310سراميک هاي صنعتي اردکان
7120037,318سراميک هاي صنعتي اردکان
01539,000سراميک هاي صنعتي اردکان
18170102,540سرما آفرين
15160002,539سرما آفرين
17168932,538سرما آفرين
18170102,540سرما آفرين
15160002,539سرما آفرين
17168932,538سرما آفرين
7220003,648سرمايه گذاري آتيه دماوند
15342003,652سرمايه گذاري آتيه دماوند
4110003,653سرمايه گذاري آتيه دماوند
4110003,653سرمايه گذاري آتيه دماوند
7220003,648سرمايه گذاري آتيه دماوند
15342003,652سرمايه گذاري آتيه دماوند
18140004,530سرمايه گذاري البرز
24252174,540سرمايه گذاري البرز
23150004,545سرمايه گذاري البرز
18140004,530سرمايه گذاري البرز
24252174,540سرمايه گذاري البرز
23150004,545سرمايه گذاري البرز
8150501,557سرمايه گذاري بهمن
3122001,556سرمايه گذاري بهمن
5130001,570سرمايه گذاري بهمن
11150002,285سرمايه گذاري بوعلي
7130002,284سرمايه گذاري بوعلي
7130002,240سرمايه گذاري بوعلي
6110000560سرمايه گذاري بوعلي
1783300000594سرمايه گذاري بوعلي
7130002,240سرمايه گذاري بوعلي
6110000560سرمايه گذاري بوعلي
1783300000594سرمايه گذاري بوعلي
11150002,285سرمايه گذاري بوعلي
7130002,284سرمايه گذاري بوعلي
1191340003,500سرمايه گذاري پارس توشه
2001500003,996سرمايه گذاري پارس توشه
2001500003,997سرمايه گذاري پارس توشه
1191340003,500سرمايه گذاري پارس توشه
2001500003,996سرمايه گذاري پارس توشه
2001500003,997سرمايه گذاري پارس توشه
8337472,120سرمايه گذاري پتروشيمي
114692,129سرمايه گذاري پتروشيمي
10147152,130سرمايه گذاري پتروشيمي
8337472,120سرمايه گذاري پتروشيمي
114692,129سرمايه گذاري پتروشيمي
10147152,130سرمايه گذاري پتروشيمي
111100001,134سرمايه گذاري پرديس
111100001,133سرمايه گذاري پرديس
012001,132سرمايه گذاري پرديس
2113131,377سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
1110001,394سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
3120001,395سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
6327802,059سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
5227381,680سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
8149451,697سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
3115001,698سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
01502,066سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
14166012,060سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
6120003,198سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
16549133,196سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
5114803,197سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
16549133,196سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
5114803,197سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
6120003,198سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
8224453,299سرمايه گذاري توسعه ملي
318373,295سرمايه گذاري توسعه ملي
492150003,298سرمايه گذاري توسعه ملي
1922350405,480سرمايه گذاري توکافولاد
7112505,490سرمايه گذاري توکافولاد
34461875,479سرمايه گذاري توکافولاد
34461875,479سرمايه گذاري توکافولاد
1922350405,480سرمايه گذاري توکافولاد
7112505,490سرمايه گذاري توکافولاد
242150001,630سرمايه گذاري رنا
241200001,210سرمايه گذاري رنا
202165301,205سرمايه گذاري رنا
2120001,204سرمايه گذاري رنا
631389131,623سرمايه گذاري رنا
331200001,627سرمايه گذاري رنا
12137863,199سرمايه گذاري ساختمان ايران
734228613,190سرمايه گذاري ساختمان ايران
22167503,189سرمايه گذاري ساختمان ايران
02339100سرمايه گذاري ساختمان ايران
02339100سرمايه گذاري ساختمان ايران
12137863,199سرمايه گذاري ساختمان ايران
22167503,189سرمايه گذاري ساختمان ايران
734228613,190سرمايه گذاري ساختمان ايران
3126101,162سرمايه گذاري سايپا
351300001,167سرمايه گذاري سايپا
463395301,166سرمايه گذاري سايپا
3126101,162سرمايه گذاري سايپا
463395301,166سرمايه گذاري سايپا
351300001,167سرمايه گذاري سايپا
6125002,305سرمايه گذاري سپه
4119002,299سرمايه گذاري سپه
218002,304سرمايه گذاري سپه
211100002,139سرمايه گذاري صنايع بهشهر
228542,138سرمايه گذاري صنايع بهشهر
211100002,140سرمايه گذاري صنايع بهشهر
228542,138سرمايه گذاري صنايع بهشهر
211100002,140سرمايه گذاري صنايع بهشهر
211100002,139سرمايه گذاري صنايع بهشهر
342286821,187سرمايه گذاري صنعت بيمه
2214771,185سرمايه گذاري صنعت بيمه
7363001,186سرمايه گذاري صنعت بيمه
3115271,991سرمايه گذاري صنعت نفت
804400001,990سرمايه گذاري صنعت نفت
20298001,992سرمايه گذاري صنعت نفت
3115271,991سرمايه گذاري صنعت نفت
804400001,990سرمايه گذاري صنعت نفت
20298001,992سرمايه گذاري صنعت نفت
113602,230سرمايه گذاري صنعت و معدن
229832,233سرمايه گذاري صنعت و معدن
113602,230سرمايه گذاري صنعت و معدن
229832,233سرمايه گذاري صنعت و معدن
115002,234سرمايه گذاري صنعت و معدن
115002,234سرمايه گذاري صنعت و معدن
35151856,730سرمايه گذاري غدير
38456506,740سرمايه گذاري غدير
17125006,720سرمايه گذاري غدير
35151856,730سرمايه گذاري غدير
38456506,740سرمايه گذاري غدير
17125006,720سرمايه گذاري غدير
17233205,050سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
12123005,058سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
5110005,059سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
17233205,050سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
12123005,058سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
5110005,059سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
2213541,730سرمايه گذاري مسکن
13276001,735سرمايه گذاري مسکن
2110001,736سرمايه گذاري مسکن
01687650سرمايه گذاري ملت
10115000656سرمايه گذاري ملت
112000657سرمايه گذاري ملت
211100002,080سرمايه گذاري ملي ايران
4120002,070سرمايه گذاري ملي ايران
855415412,050سرمايه گذاري ملي ايران
211100002,080سرمايه گذاري ملي ايران
855415412,050سرمايه گذاري ملي ايران
4120002,070سرمايه گذاري ملي ايران
122704,223سرمايه گذاري نيرو
18220008,776سرمايه گذاري نيرو
18220028,775سرمايه گذاري نيرو
011101,980سرمايه گذاري نيرو
011502,000سرمايه گذاري نيرو
219202,052سرمايه گذاري نيرو
21423508,779سرمايه گذاري نيرو
011101,980سرمايه گذاري نيرو
011502,000سرمايه گذاري نيرو
219202,052سرمايه گذاري نيرو
21423508,779سرمايه گذاري نيرو
18220008,776سرمايه گذاري نيرو
18220028,775سرمايه گذاري نيرو
26261704,200سرمايه گذاري نيرو
122704,223سرمايه گذاري نيرو
7216104,224سرمايه گذاري نيرو
26261704,200سرمايه گذاري نيرو
7216104,224سرمايه گذاري نيرو
10150001,999سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
533263502,000سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
4120002,020سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
533263502,000سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
10150001,999سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
4120002,020سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
40472805,500سنگ آهن گل گهر
12320995,499سنگ آهن گل گهر
519255,510سنگ آهن گل گهر
40472805,500سنگ آهن گل گهر
519255,510سنگ آهن گل گهر
12320995,499سنگ آهن گل گهر
9150017,700سهامي شهد
221124117,599سهامي شهد
3119017,568سهامي شهد
9150017,700سهامي شهد
221124117,599سهامي شهد
3119017,568سهامي شهد
213396,950سيمان اروميه
36253006,879سيمان اروميه
111509,580سيمان اروميه
23921812213,171سيمان اصفهان
3,0252622966713,170سيمان اصفهان
1025771213,176سيمان اصفهان
111258,097سيمان ايلام
313308,138سيمان ايلام
8110408,098سيمان ايلام
22140005,590سيمان بجنورد
112005,395سيمان بجنورد
25348025,190سيمان بجنورد
22140005,590سيمان بجنورد
112005,395سيمان بجنورد
25348025,190سيمان بجنورد
35196635,788سيمان بهبهان
7120035,787سيمان بهبهان
6216035,784سيمان بهبهان
35196635,788سيمان بهبهان
7120035,787سيمان بهبهان
6216035,784سيمان بهبهان
30170004,260سيمان تهران
34180004,250سيمان تهران
4110004,255سيمان تهران
215004,265سيمان تهران
4110004,255سيمان تهران
34180004,250سيمان تهران
18321928,230سيمان خاش
415008,190سيمان خاش
415008,237سيمان خاش
12121485,713سيمان خزر
12121485,713سيمان خزر
724126105,700سيمان خزر
7212005,562سيمان خزر
724126105,700سيمان خزر
7212005,562سيمان خزر
8232952,540سيمان داراب
23289662,520سيمان داراب
10140002,519سيمان داراب
203128015,816سيمان دورود
866145715015,149سيمان دورود
1,573169953615,808سيمان دورود
203128015,816سيمان دورود
866145715015,149سيمان دورود
1,573169953615,808سيمان دورود
3114512,090سيمان سپاهان
6130002,101سيمان سپاهان
211100002,105سيمان سپاهان
3114512,090سيمان سپاهان
6130002,101سيمان سپاهان
211100002,105سيمان سپاهان
4120020,560سيمان سفيد ني ريز
8140020,550سيمان سفيد ني ريز
3116220,549سيمان سفيد ني ريز
315005,250سيمان شاهرود
29255005,260سيمان شاهرود
14126055,270سيمان شاهرود
2110002,406سيمان شرق
11247332,400سيمان شرق
2110002,405سيمان شرق
114152,400سيمان شرق
13253182,405سيمان شرق
2110002,406سيمان شرق
5115003,087سيمان شمال
3110003,094سيمان شمال
20265663,090سيمان شمال
414448,000سيمان صوفيان
9220004,458سيمان صوفيان
5111004,400سيمان صوفيان
114502,100سيمان صوفيان
3116002,123سيمان صوفيان
01502,229سيمان صوفيان
987167715,850سيمان غرب
314615,853سيمان غرب
6310505,870سيمان غرب
987167715,850سيمان غرب
314615,853سيمان غرب
6310505,870سيمان غرب
34156005,989سيمان فارس نو
6110005,950سيمان فارس نو
111005,988سيمان فارس نو
01553,108سيمان فارس و خوزستان
11234943,109سيمان فارس و خوزستان
6120003,110سيمان فارس و خوزستان
10133231,056سيمان قاين
3210931,055سيمان قاين
216231,000سيمان قاين
10133231,056سيمان قاين
3210931,055سيمان قاين
216231,000سيمان قاين
661328919,999سيمان مازندران
16184219,501سيمان مازندران
661328919,999سيمان مازندران
16184219,501سيمان مازندران
654333119,483سيمان مازندران
654333119,483سيمان مازندران
191118616,200سيمان هرمزگان
191118616,200سيمان هرمزگان
351199017,600سيمان هرمزگان
1796292776,100سيمان هرمزگان
611100006,099سيمان هرمزگان
8213006,085سيمان هرمزگان
1796292776,100سيمان هرمزگان
611100006,099سيمان هرمزگان
351199017,600سيمان هرمزگان
8213006,085سيمان هرمزگان
31150006,230سيمان هگمتان
14122446,200سيمان هگمتان
30148416,100سيمان هگمتان
31150006,230سيمان هگمتان
30148416,100سيمان هگمتان
14122446,200سيمان هگمتان
1323188506,999سيمان کارون
1003143006,998سيمان کارون
49813711316,997سيمان کارون
49813711316,997سيمان کارون
21130006,990سيمان کارون
1003143006,998سيمان کارون
517587,117سيمان کردستان
2,858194606346,205سيمان کردستان
2,858194606346,205سيمان کردستان
11927,000سيمان کردستان
517587,117سيمان کردستان
11927,000سيمان کردستان
20120009,980سيمان کرمان
30130009,950سيمان کرمان
34134569,900سيمان کرمان
153107013,750سينا دارو
4130013,850سينا دارو
4130013,799سينا دارو
10140002,379شهد ايران
13453002,371شهد ايران
5223302,350شهد ايران
44355528,000شير پاستوريزه پگاه خراسان
14120007,000شير پاستوريزه پگاه خراسان
17125006,888شير پاستوريزه پگاه خراسان
44355528,000شير پاستوريزه پگاه خراسان
14120007,000شير پاستوريزه پگاه خراسان
17125006,888شير پاستوريزه پگاه خراسان
6124002,414شيشه دارويي رازي
115002,410شيشه دارويي رازي
115002,400شيشه دارويي رازي
6124002,414شيشه دارويي رازي
115002,410شيشه دارويي رازي
115002,400شيشه دارويي رازي
3129410,608شيشه همدان
521493610,500شيشه همدان
521493610,500شيشه همدان
631600010,541شيشه همدان
3129410,608شيشه همدان
631600010,541شيشه همدان
17131935,330شيشه و گاز
418005,061شيشه و گاز
5110004,950شيشه و گاز
17131935,330شيشه و گاز
418005,061شيشه و گاز
5110004,950شيشه و گاز
1083160146,774شيمي داروئي داروپخش
111006,689شيمي داروئي داروپخش
27140006,670شيمي داروئي داروپخش
1083160146,774شيمي داروئي داروپخش
111006,689شيمي داروئي داروپخش
27140006,670شيمي داروئي داروپخش
4136611,450شيميايي سينا
8170011,427شيميايي سينا
4140011,200شيميايي سينا
4136611,450شيميايي سينا
8170011,427شيميايي سينا
4140011,200شيميايي سينا
2110002,352شکر شاهرود
7130002,320شکر شاهرود
461200002,288شکر شاهرود
2110002,352شکر شاهرود
7130002,320شکر شاهرود
461200002,288شکر شاهرود
294126832,300صنايع آذرآب
7232532,303صنايع آذرآب
12252062,304صنايع آذرآب
2110002,297صنايع آذرآب
294126832,300صنايع آذرآب
7232532,303صنايع آذرآب
252217511,400صنايع جوشکاب يزد
121107011,350صنايع جوشکاب يزد
11295011,340صنايع جوشکاب يزد
252217511,400صنايع جوشکاب يزد
121107011,350صنايع جوشکاب يزد
11295011,340صنايع جوشکاب يزد
381200001,900صنايع ريخته گري ايران
9150001,892صنايع ريخته گري ايران
10352601,893صنايع ريخته گري ايران
26262754,090صنايع سيمان دشتستان
4110004,050صنايع سيمان دشتستان
225014,098صنايع سيمان دشتستان
225014,098صنايع سيمان دشتستان
26262754,090صنايع سيمان دشتستان
4110004,050صنايع سيمان دشتستان
1091141977,683صنايع شيميايي ايران
10312877,680صنايع شيميايي ايران
728797,682صنايع شيميايي ايران
728797,682صنايع شيميايي ايران
10312877,680صنايع شيميايي ايران
1091141977,683صنايع شيميايي ايران
10121884,694صنايع شيميايي فارس
39586424,524صنايع شيميايي فارس
6213624,523صنايع شيميايي فارس
39586424,524صنايع شيميايي فارس
10121884,694صنايع شيميايي فارس
6213624,523صنايع شيميايي فارس
415007,388صنايع لاستيکي سهند
618607,386صنايع لاستيکي سهند
8111007,385صنايع لاستيکي سهند
331150002,210صنايع مس شهيد باهنر
7130002,200صنايع مس شهيد باهنر
331150002,210صنايع مس شهيد باهنر
7130002,200صنايع مس شهيد باهنر
11151002,199صنايع مس شهيد باهنر
11151002,199صنايع مس شهيد باهنر
1493520028,703صنايع کاغذسازي کاوه
3,8244213327328,696صنايع کاغذسازي کاوه
1425496028,702صنايع کاغذسازي کاوه
1493520028,703صنايع کاغذسازي کاوه
3,8244213327328,696صنايع کاغذسازي کاوه
1425496028,702صنايع کاغذسازي کاوه
1894270357,000صنعتي آما
3371500006,745صنعتي آما
5,629608347086,744صنعتي آما
1894270357,000صنعتي آما
3371500006,745صنعتي آما
5,629608347086,744صنعتي آما
7110007,200صنعتي بهشهر
61292996,559صنعتي بهشهر
3251500006,500صنعتي بهشهر
7110007,200صنعتي بهشهر
61292996,559صنعتي بهشهر
3251500006,500صنعتي بهشهر
10130003,222صنعتي رنگين
10130003,222صنعتي رنگين
7125602,569عمران و توسعه فارس
443170002,570عمران و توسعه فارس
10140002,572عمران و توسعه فارس
10140002,572عمران و توسعه فارس
7125602,569عمران و توسعه فارس
443170002,570عمران و توسعه فارس
953106508,894فرآورده هاي تزريقي ايران
10211508,895فرآورده هاي تزريقي ايران
16118008,900فرآورده هاي تزريقي ايران
9114006,430فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
10116835,912فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
212507,000فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
9114006,430فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
10116835,912فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
212507,000فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر
319003,658فرآورده هاي نسوز پارس
112003,657فرآورده هاي نسوز پارس
7120003,640فرآورده هاي نسوز پارس
14283016,595فرآورده هاي نسوزايران
12173016,595فرآورده هاي نسوزايران
12173016,598فرآورده هاي نسوزايران
5128816,797فرآورده هاي نسوزايران
12173016,598فرآورده هاي نسوزايران
5128816,797فرآورده هاي نسوزايران
9213006,730فرآوري موادمعدني ايران
18226106,740فرآوري موادمعدني ايران
961142006,749فرآوري موادمعدني ايران
901128966,960فروسيليس ايران
413115003,558فروسيليس ايران
39451108203,559فروسيليس ايران
39451108203,559فروسيليس ايران
413115003,558فروسيليس ايران
901128966,960فروسيليس ايران
3110002,876فنرسازي خاور
5116502,877فنرسازي خاور
462158962,878فنرسازي خاور
5116502,877فنرسازي خاور
462158962,878فنرسازي خاور
3110002,876فنرسازي خاور
5232001,588فنرسازي زر
3120001,587فنرسازي زر
11270001,585فنرسازي زر
5232001,588فنرسازي زر
3120001,587فنرسازي زر
11270001,585فنرسازي زر
11190012,650فولاد اميرکبير کاشان
213164712,500فولاد اميرکبير کاشان
4130012,499فولاد اميرکبير کاشان
4130012,499فولاد اميرکبير کاشان
213164712,500فولاد اميرکبير کاشان
11190012,650فولاد اميرکبير کاشان
77188648,736فولاد خراسان
20222108,987فولاد خراسان
23125608,990فولاد خراسان
22130007,289فولاد خوزستان
334647,300فولاد خوزستان
22130007,289فولاد خوزستان
41156707,270فولاد خوزستان
334647,300فولاد خوزستان
41156707,270فولاد خوزستان
20260023,379فولاد مبارکه اصفهان
344100153,380فولاد مبارکه اصفهان
12234803,385فولاد مبارکه اصفهان
20260023,379فولاد مبارکه اصفهان
344100153,380فولاد مبارکه اصفهان
12234803,385فولاد مبارکه اصفهان
113263,550فولادکاويان
31176804,000فولادکاويان
15235004,364فولادکاويان
121100012,314فولادکاويان
6150012,330فولادکاويان
151100014,995فولادکاويان
12227904,199فيبر ايران
8219184,198فيبر ايران
21250004,200فيبر ايران
8219184,198فيبر ايران
12227904,199فيبر ايران
21250004,200فيبر ايران
8130002,760قطعات اتومبيل ايران
8130002,750قطعات اتومبيل ايران
114432,776قطعات اتومبيل ايران
114432,776قطعات اتومبيل ايران
8130002,760قطعات اتومبيل ايران
8130002,750قطعات اتومبيل ايران
01105,200قند اصفهان
112006,300قند اصفهان
1053140007,500قند اصفهان
112006,300قند اصفهان
1053140007,500قند اصفهان
01105,200قند اصفهان
01102,640قند ثابت خراسان
01102,640قند ثابت خراسان
112685,419قند شيرين خراسان
111606,680قند شيرين خراسان
6110005,611قند شيرين خراسان
112685,419قند شيرين خراسان
6110005,611قند شيرين خراسان
111606,680قند شيرين خراسان
214535,000قند لرستان
214535,000قند لرستان
342100034,000قند لرستان
4112033,134قند لرستان
342100034,000قند لرستان
4112033,134قند لرستان
33150006,556قند مرودشت
0126,176قند مرودشت
7210716,403قند مرودشت
0126,176قند مرودشت
7210716,403قند مرودشت
33150006,556قند مرودشت
112004,654قند نيشابور
122304,664قند نيشابور
5110004,695قند نيشابور
5110004,695قند نيشابور
112004,654قند نيشابور
122304,664قند نيشابور
12130003,898قند هکمتان
6214243,899قند هکمتان
10126403,900قند هکمتان
5150010,230قندنقش جهان
514679,900قندنقش جهان
151150010,000قندنقش جهان
5150010,230قندنقش جهان
514679,900قندنقش جهان
151150010,000قندنقش جهان
2110001,639گروه بهمن
692418001,644گروه بهمن
193113091,640گروه بهمن
2110001,639گروه بهمن
692418001,644گروه بهمن
193113091,640گروه بهمن
2792327728,500گروه صنعتي بارز
63473428,550گروه صنعتي بارز
35340658,555گروه صنعتي بارز
2792327728,500گروه صنعتي بارز
63473428,550گروه صنعتي بارز
35340658,555گروه صنعتي بارز
11150002,270گروه صنعتي بوتان
274126002,104گروه صنعتي بوتان
4,7086022387682,103گروه صنعتي بوتان
11150002,270گروه صنعتي بوتان
274126002,104گروه صنعتي بوتان
4,7086022387682,103گروه صنعتي بوتان
8127203,108گروه صنعتي سديد
21514711173,019گروه صنعتي سديد
801250003,200گروه صنعتي سديد
21514711173,019گروه صنعتي سديد
8127203,108گروه صنعتي سديد
801250003,200گروه صنعتي سديد
13120006,676گروه صنعتي ملي
47170006,673گروه صنعتي ملي
6210616,064گروه صنعتي ملي
13120006,676گروه صنعتي ملي
47170006,673گروه صنعتي ملي
6210616,064گروه صنعتي ملي
21261503,400گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
27178843,390گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
341100003,405گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
27178843,390گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
21261503,400گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
341100003,405گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
21233246,199گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
7111026,198گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
31150006,195گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
21233246,199گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
7111026,198گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
31150006,195گسترش صنايع و خدمات کشاورزي
111009,250گلتاش
9110009,280گلتاش
9110009,290گلتاش
9110009,280گلتاش
111009,250گلتاش
9110009,290گلتاش
116710,500لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
2121410,050لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
6363110,000لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
8150215,327لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
492322015,328لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
172110015,335لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
116710,500لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
2121410,050لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
6363110,000لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
8150215,327لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
2110015,335لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
492322015,328لابراتوار داروسازي دکتر عبيدي
115013,000لامپ پارس شهاب
2114613,800لامپ پارس شهاب
3120013,500لامپ پارس شهاب
2114613,800لامپ پارس شهاب
3120013,500لامپ پارس شهاب
115013,000لامپ پارس شهاب
11245002,430لاميران
2110002,425لاميران
2110002,425لاميران
11245002,430لاميران
18270002,500لاميران
18270002,500لاميران
301200015,035لبنيات کالبر
2110001,995لبنيات کالبر
262129881,998لبنيات کالبر
116301,996لبنيات کالبر
2110001,995لبنيات کالبر
2112815,055لبنيات کالبر
601400015,050لبنيات کالبر
301200015,035لبنيات کالبر
116301,996لبنيات کالبر
2112815,055لبنيات کالبر
601400015,050لبنيات کالبر
262129881,998لبنيات کالبر
702205063,390لعاب ايران
21262813,400لعاب ايران
02123,389لعاب ايران
02123,389لعاب ايران
702205063,390لعاب ايران
21262813,400لعاب ايران
5219882,728لنت ترمز ايران
115002,918لنت ترمز ايران
21171942,919لنت ترمز ايران
9150801,839لوله وماشين سازي ايران
341185001,825لوله وماشين سازي ايران
6133841,810لوله وماشين سازي ايران
9150801,839لوله وماشين سازي ايران
341185001,825لوله وماشين سازي ايران
6133841,810لوله وماشين سازي ايران
241100022,375ليزينگ ايران
10241742,377ليزينگ ايران
0114100ليزينگ ايران
1076450002,376ليزينگ ايران
13165002,014ليزينگ خودروغدير
18387802,018ليزينگ خودروغدير
19295472,020ليزينگ خودروغدير
19285312,175ليزينگ رايان سايپا
222100002,179ليزينگ رايان سايپا
444200002,180ليزينگ رايان سايپا
19285312,175ليزينگ رايان سايپا
222100002,179ليزينگ رايان سايپا
444200002,180ليزينگ رايان سايپا
232100372,242ليزينگ صنعت ومعدن
13160002,239ليزينگ صنعت ومعدن
235131048002,240ليزينگ صنعت ومعدن
14260372,239ليزينگ صنعت ومعدن
235131048002,240ليزينگ صنعت ومعدن
221100002,242ليزينگ صنعت ومعدن
15131014,787مارگارين
5111054,749مارگارين
214184,809مارگارين
15131014,787مارگارين
5111054,749مارگارين
214184,809مارگارين
10120004,997ماشين سازي اراک
501100004,996ماشين سازي اراک
417504,998ماشين سازي اراک
3115002,065ماشين سازي نيرومحرکه
115002,030ماشين سازي نيرومحرکه
301150002,031ماشين سازي نيرومحرکه
2110002,012محورسازان ايران خودرو
17381502,030محورسازان ايران خودرو
201100002,034محورسازان ايران خودرو
2110002,012محورسازان ايران خودرو
17381502,030محورسازان ايران خودرو
201100002,034محورسازان ايران خودرو
19169572,670مخابرات ايران
22482412,680مخابرات ايران
1373508602,684مخابرات ايران
10215006,918مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
111656,905مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
16223006,915مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
111656,905مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
16223006,915مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
10215006,918مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران
7218143,930مديريت سرمايه گذاري اميد
6115003,910مديريت سرمايه گذاري اميد
32182003,901مديريت سرمايه گذاري اميد
6115003,910مديريت سرمايه گذاري اميد
32182003,901مديريت سرمايه گذاري اميد
7218143,930مديريت سرمايه گذاري اميد
9316855,594معادن منگنزايران
12120005,800معادن منگنزايران
27246395,767معادن منگنزايران
9316855,594معادن منگنزايران
27246395,767معادن منگنزايران
12120005,800معادن منگنزايران
704653310,754معدني املاح ايران
10185111,682معدني املاح ايران
541500010,750معدني املاح ايران
214437,016معدني دماوند
16124786,395معدني و صنعتي چادرملو
10115006,410معدني و صنعتي چادرملو
19130006,399معدني و صنعتي چادرملو
7237431,950ملي سرب وروي ايران
2110001,998ملي سرب وروي ايران
232116751,985ملي سرب وروي ايران
232116751,985ملي سرب وروي ايران
7237431,950ملي سرب وروي ايران
2110001,998ملي سرب وروي ايران
3110002,722ملي صنايع مس ايران
394142002,720ملي صنايع مس ايران
582213952,719ملي صنايع مس ايران
3110002,722ملي صنايع مس ايران
394142002,720ملي صنايع مس ايران
582213952,719ملي صنايع مس ايران
11115007,075مهرام
7110526,810مهرام
111416,815مهرام
13250132,499مهرکام پارس
115832,500مهرکام پارس
217222,530مهرکام پارس
801281473315,439مهندسي نصير ماشين
1242225115,496مهندسي نصير ماشين
831150005,536مهندسي نصير ماشين
431200002,140موتورسازان تراکتورسازي ايران
2210302,130موتورسازان تراکتورسازي ايران
2111162,100موتورسازان تراکتورسازي ايران
431200002,140موتورسازان تراکتورسازي ايران
2210302,130موتورسازان تراکتورسازي ايران
2111162,100موتورسازان تراکتورسازي ايران
415007,790موتوژن
8110007,800موتوژن
58274237,880موتوژن
01994,774نساجي بروجرد
01994,774نساجي بروجرد
351160021,650نفت بهران
18182021,619نفت بهران
22199621,651نفت بهران
131100013,380نفت پارس
182133013,299نفت پارس
5136013,300نفت پارس
6112944,378نورد آلومينيوم
1,385473164094,377نورد آلومينيوم
1529333704,559نورد آلومينيوم
1,385473164094,377نورد آلومينيوم
1529333704,559نورد آلومينيوم
6112944,378نورد آلومينيوم
15120007,691نورد قطعات فولادي
8110007,690نورد قطعات فولادي
5986778097,689نورد قطعات فولادي
15120007,691نورد قطعات فولادي
8110007,690نورد قطعات فولادي
5986778097,689نورد قطعات فولادي
6116163,440نوسازي و ساختمان تهران
401115003,445نوسازي و ساختمان تهران
431125003,450نوسازي و ساختمان تهران
6116163,440نوسازي و ساختمان تهران
401115003,445نوسازي و ساختمان تهران
431125003,450نوسازي و ساختمان تهران
171100001,650نيرو محرکه
907135565911,629نيرو محرکه
4123001,649نيرو محرکه
907135565911,629نيرو محرکه
4123001,649نيرو محرکه
171100001,650نيرو محرکه
8213165,847نيروترانس
29150005,840نيروترانس
12220005,833نيروترانس
4110004,360نيروکلر
215004,365نيروکلر
01504,366نيروکلر
215004,365نيروکلر
4110004,360نيروکلر
01504,366نيروکلر
25149385,077کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
212130841,591کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
4123121,592کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
6136611,594کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
112205,079کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
30259775,078کابل ‌هاي‌ مخابراتي‌ شهيد قندي‌
2110001,890کابل البرز
6132001,888کابل البرز
218821,887کابل البرز
55482506,700کابل البرز
14121606,690کابل البرز
20130006,689کابل البرز
2110001,890کابل البرز
6132001,888کابل البرز
218821,887کابل البرز
55482506,700کابل البرز
14121606,690کابل البرز
20130006,689کابل البرز
48180006,000کاربراتور ايران
1281320003,990کاربراتور ايران
1281320003,990کاربراتور ايران
48180006,000کاربراتور ايران
8110007,912کارخانجات داروپخش
56271257,830کارخانجات داروپخش
2667350317,598کارخانجات داروپخش
8110007,912کارخانجات داروپخش
56271257,830کارخانجات داروپخش
2667350317,598کارخانجات داروپخش
6120003,158کارخانجات قند قزوين
16150003,250کارخانجات قند قزوين
7118593,680کارخانجات قند قزوين
3113502,301کاشي الوند
4120002,210کاشي الوند
443201192,188کاشي الوند
3113502,301کاشي الوند
4120002,210کاشي الوند
443201192,188کاشي الوند
6151212,380کاشي پارس
331300011,111کاشي پارس
14120006,944کاشي حافظ
24140005,900کاشي حافظ
701140005,000کاشي حافظ
14120006,944کاشي حافظ
24140005,900کاشي حافظ
701140005,000کاشي حافظ
1,199602996364,002کاشي سعدي
13432204,003کاشي سعدي
624154894,004کاشي سعدي
1,199602996364,002کاشي سعدي
13432204,003کاشي سعدي
624154894,004کاشي سعدي
1242375243,293کاشي نيلو
1,620504922133,291کاشي نيلو
542163083,295کاشي نيلو
4110004,380کالسيمين
111384,381کالسيمين
27261104,394کالسيمين
27261104,394کالسيمين
4110004,380کالسيمين
111384,381کالسيمين
311119102,640کربن ايران
7125002,658کربن ايران
2,565505000000513کربن ايران
3110002,638کربن ايران
311119102,640کربن ايران
7125002,658کربن ايران
401150002,659کربن ايران
2,565505000000513کربن ايران
783260130,000کشاورزي ودامپروري مگسال
3110029,850کشاورزي ودامپروري مگسال
1583525729,999کشاورزي ودامپروري مگسال
211140015,090کشت و صنعت چين چين
012915,100کشت و صنعت چين چين
1091715715,240کشت و صنعت چين چين
211140015,090کشت و صنعت چين چين
012915,100کشت و صنعت چين چين
1091715715,240کشت و صنعت چين چين
9224623,539کشت وصنعت پياذر
1428410903,465کشت وصنعت پياذر
4212933,460کشت وصنعت پياذر
4132711,040کشت وصنعت پياذر
53354841311,000کشت وصنعت پياذر
10190010,800کشت وصنعت پياذر
2110001,800کشت وصنعت پياذر
5125001,822کشت وصنعت پياذر
8141001,836کشت وصنعت پياذر
4132711,040کشت وصنعت پياذر
53354841311,000کشت وصنعت پياذر
10190010,800کشت وصنعت پياذر
2110001,800کشت وصنعت پياذر
5125001,822کشت وصنعت پياذر
1428410903,465کشت وصنعت پياذر
11232003,460کشت وصنعت پياذر
11132933,450کشت وصنعت پياذر
8141001,836کشت وصنعت پياذر
9120004,340کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
6118140004,350کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
26460004,353کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
9120004,340کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
6118140004,350کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
26460004,353کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
10150001,900کمباين سازي ايران
011001,898کمباين سازي ايران
483250001,915کمباين سازي ايران
011001,898کمباين سازي ايران
10150001,900کمباين سازي ايران
483250001,915کمباين سازي ايران
5125001,828کمک فنر ايندامين
012001,827کمک فنر ايندامين
8245501,825کمک فنر ايندامين
323249,600کنتورسازي ايران
1019909,637کنتورسازي ايران
0119,636کنتورسازي ايران
1019909,637کنتورسازي ايران
0119,636کنتورسازي ايران
323249,600کنتورسازي ايران
223546,579کيميدارو
42363416,580کيميدارو
14221306,587کيميدارو
جمع - ميليونتعدادحجمقيمتشرکت
20021000002,004آبادگران ايران
2111112,005آبادگران ايران
2110002,006آبادگران ايران
20021000002,004آبادگران ايران
2111112,005آبادگران ايران
2110002,006آبادگران ايران
37375004,950آبسال
17134504,942آبسال
31162914,960آبسال
17134504,942آبسال
37375004,950آبسال
112914,960آبسال
111803,600آلومراد
5110004,824آلومينيم ايران - ايرالکو
10122104,500آلومينيم ايران - ايرالکو
215004,391آلومينيم ايران - ايرالکو
5110004,824آلومينيم ايران - ايرالکو
215004,391آلومينيم ايران - ايرالکو
10122104,500آلومينيم ايران - ايرالکو
115002,026آهنگري تراکتورسازي ايران
113002,025آهنگري تراکتورسازي ايران
114952,001آهنگري تراکتورسازي ايران
803108387,368افست
803108387,368افست
1110010,150البرز دارو
1110010,050البرز دارو
9289110,170البرز دارو
9289110,170البرز دارو
1110010,150البرز دارو
1110010,050البرز دارو
5126001,773الکتريک خودرو شرق
2110001,761الکتريک خودرو شرق
4120001,800الکتريک خودرو شرق
2110001,761الکتريک خودرو شرق
5126001,773الکتريک خودرو شرق
4120001,800الکتريک خودرو شرق
8130002,601ايران ارقام
1,726306439672,680ايران ارقام
8130002,660ايران ارقام
8130002,601ايران ارقام
8130002,660ايران ارقام
1,726306439672,680ايران ارقام
7115034,505ايران ترانسفو
19143114,502ايران ترانسفو
742165004,501ايران ترانسفو
19143114,502ايران ترانسفو
7115034,505ايران ترانسفو
742165004,501ايران ترانسفو
556102098422,650ايران خودرو
805303962,645ايران خودرو
216002,646ايران خودرو
564112128422,650ايران خودرو
805303962,645ايران خودرو
216002,646ايران خودرو
11115007,062ايران دارو
111507,072ايران دارو
111007,101ايران دارو
11115007,062ايران دارو
111507,072ايران دارو
111007,101ايران دارو
1122520002,150ايران دوچرخ
333150002,170ايران دوچرخ
835293825522,184ايران دوچرخ
1122520002,150ايران دوچرخ
333</